Curs

Objectius
• Oferir al professorat una eina per crear blocs d’aula, exemplificant amb Blogger
• Conèixer les principals funcionalitats d’aquesta eina de Google
• Utilitzar eines que afavoreixen la feina col·laborativa, tant del professorat com de l’alumnat.
• Introduir la web 2.0

Destinataris i requisits
Per tal de poder ser admesos a l'activitat de formació, els sol·licitants han de disposar d'un ordinador multimèdia amb connexió a Internet i adreça de correu electrònic proporcionada per la Conselleria d'Educació i Cultura, que es por sol·licitar a l'adreça:
Per realitzar el curs es necessiten coneixements del Sistema Operatiu de l’ordinador, maneig del correu electrònic i navegació per Internet equivalents als dels cursos d'iniciació a les TIC que es desenvolupen en els CEP.
És un requisit per a l’admissió al curs no haver participat abans al mateix, ni haver assistit a una activitat de continguts similars en els tres darrers cursos escolars. Com a criteris de selecció addicionals, per a sol·licitants en igualtat de condicions en relació amb allò que s'indica anteriorment, es tendrà en compte, en aquest ordre: que no s'hagi participat en cap activitat de formació a distància en el present curs escolar i l'ordre d'inscripció.
En cap cas s'assignarà a cap sol·licitant més d'una activitat de formació quan es produeixi coincidència en les dates de realització. En el cas de sol·licituds a més d'una activitat, l'admissió es farà segons la disponibilitat de places, sense que es pugui tenir en compte cap ordre de preferència entre les activitats sol·licitades.
Nombre de places: 25
Desenvolupament de l'activitat
Del 18 de març al 30 de maig de 2010, amb una pausa durant les vacances de Pasqua (de l’1 a l’11 d'abril, ambdós inclosos).

Continguts
Els blocs educatius amb Blogger
Exemples de blocs educatius
Metodologia
A distància a través d’Internet, mitjançant l’entorn de formació Moodle. Cada assistent disposarà d’un tutor encarregat de supervisar el correcte desenvolupament del curs, d'orientar i de donar suport, d'avaluar el progrés dels participants i resoldre els problemes del curs. La via de comunicació serà exclusivament a través de les eines de comunicació de l'entorn de formació. Per a la comunicació per correu electrònic amb el tutor durant el curs, cada alumne ha de fer servir l’eina de correu intern que ofereix l'entorn. Malgrat això, el correu del domini d'educacio.caib.es s'ha de mantenir completament operatiu.

Avaluació i certificació
Per obtenir el certificat del curs s'hauran d'haver realitzat correctament totes les activitats obligatòries que figuren a l'agenda abans de la data de finalització.

Coordinació
Juan Martínez i Manuel Rivera

Elaboració de materials
Gemma Tur Ferrer i Isabel Ferrer Arabí